Priser och villkor

Villkoren på denna sida gäller för samtliga våra kurser, program, utbildningar och events, oavsett om de sker på distans eller med fysiska träffar (eller både och).
Priset för respektive kurs/utbildning/program/event varierar – se respektive sida där kurs/utbildning/program/event presenteras för gällande pris vid tiden för din kursanmälan. Angivna priser avser privatperson. För företag (enskild firma, handelsbolag och AB tillkommer 25% på priset). Faktura skickas i regel strax innan kursstart.

I förekommande fall kan anmälningsavgift faktureras vid kursanmälan och utgör då en del av den totala kurs-/utbildnings-/program-/eventkostnaden. Kurslitteratur, frukost, lunch, middag och boende ingår normalt ej i priset utan tillkommer utöver för varje enskild deltagare om annat inte angetts. Se respektive kurs/utbildning/program/event för vad som gäller. Betalning för boende och mat betalas alltid på plats på aktuell kursgård vid varje kurs/utbildning/program/event tillfälle. För pris för boende och mat, se respektive kurs/utbildning/program/event.

Ångerrätt
Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt räknat från det datum då din anmälan till kurs/utbildning/program/event har inkommit till oss. Önskar du nyttja ångerrätten och avboka så ska detta ske skriftligt till oss. Som avbokningsdag räknas det datum då Love it via e-post eller vanlig post mottager avbokningen. Skriv vilken kurs/utbildning/program/event som din avbokning gäller samt fullständigt namn och telefonnummer. Du kan också använda denna ångerblankett.

Från det att tidsfristen för ångerrätt löpt ut är anmälan bindande. Observera också att ångerrätten endast gäller privatpersoner, ej företag. För företag är anmälan bindande från det att den inkommit.

Om din anmälan till kurs/utbildning/program/event inkommer med mindre än 14 dagar till kurs-/utbildnings/program/eventstart och du önskar använda dig av ångerrätten, så godkänner du med dessa villkor, ett samtycke till att Love it har rätt att debitera dig en proportionell andel av avgiften som motsvarar 25 % av hela kurs/utbildnings/program/event-avgiften samt, i förekommande fall, hela eventuella kostnaden för boende och mat. Om du, efter godkännande av oss, anmält dig till kurs/utbildning/program/event och antagits efter det att kurs/utbildning/program/event startat, och du önskar använda dig av ångerrätten, debiteras du 30% av hela kurs-/utbildnings/program-/event-avgiften samt hela eventuell kostnad för boende och mat.

 

Avbokning/paus pga sjukdom eller olycka
Vid oförutsedd olycka eller sjukdom som inträffar före start och som innebär att du inte kan delta vid kurs/utbildnings/program/event-tillfället, så krävs att du skickar in ett läkarintyg som intygar att du är förhindrad att delta för att du ska slippa betalningsskyldighet.

Vid olycka eller sjukdom som uppkommer under pågående kurs/utbildning/program/event och som gör att du behöver pausa, så får du tillgodoräkna dig innestående belopp och ta igen missad kurs/utbildning/program/event vid senare tillfälle. Om du tvingas avbryta kurs/utbildning/program/event pga längre tids sjukdom, så krävs det att du skickar in läkarintyg som styrker att du inte kan fullfölja samt anledningen till att kurs/utbildning/program/event ej kan fullföljas. Eventuell förinbetald avgift för kommande utbildningsperiod som ej kan nyttjas, återbetalas då i sin helhet. Betald, avklarad utbildning fram till första sjukdag återbetalas ej.

Övrig avbokning
För all annan övrig avbokning och som ej har giltiga skäl enligt ovan, gäller följande: Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post eller mejl mottager din avbokning. Om avbokning sker efter att ångerrättstiden löpt ut och avbokning inkommer med mer än 6 veckor tills kursens/utbildningens/programmets/eventets start, så debiteras du 25% av kursens/utbildningens/programmets/eventets totala pris.

Inkommer avbokningen med mindre än 6 veckor till kursens/utbildningens start, så debiteras du 50% av kursens/utbildningens/programmets/eventets totala pris. Om avbokning sker under pågående kurs/utbildning/program/event så debiteras du 80% av kurs/utbildning/program/event totala pris. All avbokning ska ske skriftligen. Vi gör inga undantag från dessa villkor! För företag är anmälan bindande och kan ej sägas upp.

I det fall du önskar delbetala direkt till Love it, så kan vi komma att göra en kreditupplysning på dig som privatperson. Vid delbetalning (exempelvis månadsbetalning) till Love it tas en administrationskostnad ut med 25 kr/faktura Om vi behöver påminna om betalning tar vi ut en påminnelseavgift på 60kr. Vid utebliven betalning skickas förfallet belopp SAMT hela din ev resterande skuld för din kurs/utbildning/program/event till inkasso. 

Vid för få anmälningar kan kurs/utbildning/program/event komma att ställas in. Inbetalda avgifter återbetalas då i sin helhet. Du är själv ansvarig för att ta dig till och från kursgård där aktuell kurs/utbildning/program/event sker. Vid överenskommelse så är vi behjälpliga med transport till och från tåg eller buss.

Varor som böcker, cd´s och smycken!
Retur kan endast göras av oanvända, oskadade varor. Returfrakt betalas av köparen. Belopp återbetalas först efter att varan granskats och godkänts som oanvänd och oskadad. Vid retur ska köparen se till att varorna är väl förpackade så att de inte kan skadas vid frakt. 

Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Love it inte råder över och som förhindrar Love it att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Love it från fullgörelse av dess skyldigheter inklusive nedsättning av avgifter, skadestånd eller återbetalning. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Etiska riktlinjer för elever
Syftet med dessa riktlinjer är att hjälpa elever att stärka den andliga vägen, uppvaknandet, och att tydliggöra hur elever personligen förhåller sig till ledare, lärare, mentorer och till det som är grundläran i utbildningarna på Love it. Dessa riktlinjer påminner oss om att som människa är vi alla föremål för tillväxt och mognad. Samtidigt är vi i det djupaste av vår varelse, gudomliga.

Som elev kan du ha stor nytta av Love it Communications lärare. Men du behöver också förstå att inga lärare är fulländade varelser, de är, som du och alla andra, evolutionära varelser – dvs i egen utveckling. De kan och bör vara mer utvecklade än eleven på vissa sätt, som till exempel i sin förmåga till medveten närvaro eller att de har ett djupare andligt förverkligande och en större kunskapsbas för ämnet och verktygen som används i de olika kurserna/utbildningarna. Detta skall dock inte per automatik innebära att eleven kan förvänta sig att läraren har oändliga möjligheter att stå till tjänst med alla svar. Dessutom finns det svar som eleven är bäst betjänt av att hitta själva.

Vi måste också tydliggöra att det finns stunder och tider då vi som är lärare eller mentorer på Love it också måste få vara mänskliga eftersom vi själva är på en inre utvecklingsresa, och där det kan finnas olösta psykologiska eller emotionella problem. Om du, som individ och elev har medvetenhet och klarhet i att kunna se och förstå detta, så är du mindre benägen att hamna i kollision med dina förväntningar.

Detta dokument är ett försök att belysa relationen elev-lärare så att både elev och lärare kan vara mer medvetna och mindre benägna att orsaka drama eller skada.

Detta dokument är tänkt att läsas tillsammans med de villkor och den integritetspolicy som Love it skapat och som du godkänt i samband med din kursanmälan och som också skickats till dig via e-post vid tiden för din kursanmälan.

Dessa riktlinjer syftar till att

 • Hjälpa eleven att veta vilka beteenden som är hälsosamma och som är till hjälp för hens egen utveckling
 • Erbjuda förståelse för att både lärare och elev är mänskliga och evolutionära varelser så att sunda relationer mellan elev och lärare kan blomstra
 • Uppmuntra eleven att undersöka den hälsosamma relationen till lärare och undervisning
 • Värna integriteten i relationen elev-lärare

 

Riktlinjer

 1. Eleven uppmanas att förstå att både lärare och elever är människor och därför alltid föremål för tillväxt, både personlig och professionell. Tillväxten har inget slut, det är ett kännetecken för vår mänsklighet.
 2. Eleven och läraren bör ha öppna kommunikationskanaler så att eventuella missförstånd kan lösas. Om eller när etiskt klagomål uppstår mellan en elev och lärare eller med andra inom communityn, så bör man se till att säkerställa en öppen och tydlig kommunikation, så att alla parter lär, växer, läker och utvecklas på ett moget sätt.
 3. Om etiska kränkningar eller övergrepp av allvarligare art har inträffat måste gränser sättas och lämpliga administrativa eller rättsliga åtgärder bör genomföras så att sådana missbruk inte fortsätter. Etiska klagomål är inte tabuämnen och kan och bör diskuteras öppet på ett sätt som är lämpligt och helande.
 4. Alla har vi blinda fläckar i våra personligheter. Vanor och mönster som en gång hjälpte till att skapa egot kan finnas kvar även efter år av andligt arbete vilket kan skapa lidande. Allt som finns kvar i vår skugga måste ses, läkas och integreras. Detta kan ta tid, även för de mest avancerade lärarna. En öppenhet för vår mänsklighet, tillväxt, kärlek och medkänsla är den korrekta attityden för både elever och lärare.
 5. Andliga lärare har professionella begränsningar. Ibland krävs extra stödsystem för att hjälpa eleverna att utvecklas. Andra stödsystem bör anses vara av självklar art så att alla elever kan komplettera sin andliga väg.
 6. Eleven bör inse att andlig utveckling och psykologisk utveckling är ömsesidigt stödjande. Andlig visdom kan inte odlas utan psykologisk mognad.
 7. Eleven erkänner att hen inte bör söka råd om exempelvis ekonomi eller andra ämnesområden från andliga lärare om inte läraren är utbildad inom dessa områden.
 8. Eleven skall avstå från att skvallra om och förringa lärare eller andliga traditioner.
 9. En elevs attityder bör vara ärlighet, öppenhet, vänlighet, villighet, medkänsla, uppriktighet, moral och objektivitet.
 10. Eleven uppmuntras att utveckla en medvetenhet och ett ansvar för eventuella projektioner. Särskilt att inte projicera Gud eller kändisstatus på sin lärare. Eleven bör också utveckla en medvetenhet och ett ansvar för att inte projicera sin personliga smärta på en lärare, eller vänner och familj.
 11. Det är klokt för eleven att utveckla en sund känsla av den egna individualiteten och gränssättningar längs med vägen. Om en elev blir förälskad i en lärare är det också klokt att släppa, låta tiden gå och att låta dynamiken normaliseras.
 12. Eleven skall inte göra sexuella närmanden mot eller flirta med en lärare.
 13. Eleven kommer inte att använda retreattid eller andliga grupper som en möjlighet att träffa romantiska partners. Det är klokare och mer moget att respektera den heliga miljön i andliga möten.
 14. Eleven skall inte försumma sina barn och/eller anhöriga till följd av att hen söker upplysning eller andliga upplevelser.
 15. Elev och lärare kommer att hålla andras processer och erfarenheter konfidentiellt, exempelvis andra elevers delande under andliga möten. Läraren är skyldig att göra det känt för eleverna om möten spelas in via ljud och/eller video.
 16. Eleven har tillstånd att lämna en retreat, utbildning eller grupp när som helst. Eleven ska inte överlämna sin personliga bestämmanderätt eller lojalitet. Dock gäller de villkor och ekonomiska förbindelser som avtalats i samband med bokning av kurs/retreat/utbildning etc.
 17. Eleven uppmuntras att engagera sig i de läror de får på ett aktivt sätt och att upptäcka sanningen i lärorna inom sig själva.
 18. Eleven uppmuntras att bli mer autentisk i sitt sanna jag under hela den tid som resan pågår.
 19. Eleven uppmuntras att följa de instruktioner, om exempelvis övningsklienter, som satts upp. Detta för att kunna tillgodogöra sig kursen/utbildningen på det sätt som utlovats.
 20. Det är klokt och nödvändigt av eleverna att respektera varandra och att hedra att det inte finns två likadana vägar.
 21. Ingen individ, lärare eller guru har rätt att påtvinga sin åsikt på någon. Ingen elev ska tvingas att agera mot sin egen inre visdom. Varje elev måste i slutändan välja hur hen vill leva sitt liv och hen måste ta fullt ansvar för sin unika väg.
 22. Eleven skall avstå från andligt förbiseende och att omtolka undervisning för att undvika att titta på sin skugga. Det är oklokt att komma med ursäkter för sitt eget oetiska eller skadliga beteende, det leder alltid till lidande. Eleven väljer att ta fullt ansvar för sin väg, beteende och för sitt yttre uttryck.
 23. Att använda medvetandeförändrande substanser (psykedelika) i en helig och andlig ceremoni kräver noggrant övervägande. Det är inte något substitut för andlig utveckling. Om du har en inre kallelse att använda psykedelisk (växt eller kemiskt framställd) medicin för att hjälpa din andliga tillväxt, är det absolut nödvändigt att du undersöker ämnet/ämnena som erbjuds så att du vet vad du ger dig in på och tar eget ansvar för dina beslut.

 

OBS – Ordningsregler
Angivna kurstider gäller och ska hållas om annat inte meddelas (vi kan inte ta hänsyn till individuella behov för exempelvis flyg eller tåg). Under vistelse på Love it och/eller annan kursgård där Love it håller kurs/utbildning/program/event, får ingen alkohol eller andra droger medtagas eller förtäras. Den som bryter mot någon av ovan presenterade riktlinjer, villkor i övrigt som godkänts vid kursanmälan eller etiska regler för verksam coach/terapeut som presenteras under utbildningens gång, kan komma att stängas av omedelbart vilket också kan innebära att man ej får deltaga i resterande kurs, utbildning, program eller event. Inbetald avgift återbetalas ej och betalningsskyldighet för resterande del av kurs, utbildning, program eller event gäller. Det innebär att 80% av totalpriset ska betalas av deltagaren/eleven.

Övrigt
Vi rekommenderar att du skriver ut eller sparar dessa villkor i samband med att du gör din kursanmälan.


Villkoren har uppdaterats senast 2024-04-18

———————————————————————————————————————————-

Integritetspolicy för Love it Communications AB


Allmänt
Love it Communications AB är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Denna policy anger vilka uppgifter Love it Communications AB samlar in, hur de hanteras och vad de används till.

Uppgifter som omfattas av denna policy
Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Det spelar ingen roll om uppgifterna tillhör en privatperson eller en person i en yrkesroll.

När samlas uppgifterna in och vilka uppgifter sparas?
Love it Communications AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Det kan till exempel innebära att de krävs för att kunna uppfylla ett avtal med, eller en begäran från, den som får sina uppgifter registrerade. Love it Communications AB samlar själva inte in ytterligare information om den registrerade än den som den registrerade själv anger. De uppgifter som är obligatoriska att lämna vid en beställning i webbshopen märks särskilt ut och en beställning går inte att genomföra om de inte fyllts i. Övriga uppgifter sparas endast om den registrerade frivilligt fyllt i dem. 

Love it Communications AB samlar normalt sett in de personuppgifter som framgår när du (fysisk eller juridisk person):

 • registrerar dig som kund i vår webshop eller digitala utbildningsplattform (avtal)
 • ingår avtal med Love it Communications AB, till exempel som kund eller leverantör (avtal)
 • anmäler dig till prenumerationstjänst för till exempel nyhetsbrev (samtycke)
 • besöker oss på Love it Communications AB, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. (samtycke)

 

Ändamål med att spara uppgifterna
Love it Communications AB är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss enligt ovan. Då godkänner du även att Love it Communications AB lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service. Uppgifterna sparas även för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen. Love it Communications AB kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.  

I det fall du kontaktar oss men inte räknas som kund enligt stycket ovan, används dina uppgifter endast för de ändamål som uppgifterna lämnats för. Det kan till exempel röra förfrågningar, intresseanmälningar eller deltagande i enkäter och undersökningar.

Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Love it Communications AB.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan inkludera leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och kreditkortsbetalning i webshopen. När det gäller betalningsfunktionen i webshopen är kommunikationen till Payson krypterad.

De IT-system Love it Communications AB använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

Hur länge sparas uppgifterna?
Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Uppgifterna från kursanmälan lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 6 månader. Intresseanmälningar lagras enbart under kontakttid med den intresserade av viss kurs/utbildning och raderas sedan inom 3 månader såvida inte den som visat intresset själv vill att vi sparar längre tid. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas. Bilder som används på Love it Communication AB´s hemsida används efter skriftligt samtycke. Inköpta licenserade bilder återges med tillstånd av Shutterstock.

Dina rättigheter
Den vars personuppgifter samlats in har årligen rätt att få ett utdrag från Love it Communications AB som visar vilken information vi lagrat om dig och hur informationen används. En sådan begäran ska vara skriftlig. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade i det fall felaktiga uppgifter har registrerats. Love it Communications AB vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och användning samt för att undvika incidenter.

Den vars personuppgifter finns registrerade hos Love it Communications AB har rätt att begära överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som den registrerade lämnat medvetet och aktivt samt information som tillkommit av den registrerades verksamhet. Begäran ska vara skriftlig.

Länkar och sociala medier
Alla besökare bör vara medvetna om att våra webbplatser kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

Cookies

Allmänt
Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

 • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
 • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
 • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas
 • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken
 • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser, till dessa beteenden.

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/. Väljer du att inte ta emot cookies alls kan det påverka hur webbplatsen fungerar i din webbläsare.

Google har utvecklat en plugin för de vanligaste webbläsarna som gör att det går påverka att Google Analytics inte loggar och sparar information om besökaren på en webbplats. Om du inte vill att Google Analytics ska få spara information om ditt besök, kan du hämta och installera denna plugin under denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Love it Communications AB´s hemsida
På denna webbplats används cookies för att mäta trafik och med hjälp av webbtjänsten ”Google Analytics” som använder cookies samlas besöksstatistik på webbplatsen in. Denna information används sedan i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. Webbplatsen använder också temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Notera att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för användaren och för att möjliggöra full funktionalitet.

Love it Communication AB´s webshop
På denna sida används sessionskakor för Artikelmenyn. Det kan också förekomma tredjepartskakor från Google för besöksstatistik i Google Analytics beroende på uppsättning.

En sessionskaka skapas då en besökare är inne på en av våra webbsidor. Den lagras då temporärt i besökarens dators. Sessionskakan försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information såsom postadress eller namn kommer att sparas om besökaren.

Webshopen använder cookies för att hantera inloggade användare och deras varukorgar. Den information som sparas i cookies beror på om du som användare är inloggad eller ej.

Love it Communication AB´s digitala utbildningsplattform
På denna sida registrerar kund nödvändiga uppgifter såsom förnamn, efternamn, e-postadress samt unikt lösenord för åtkomst av sin beställda kurs, program eller utbildning på distans. Uppgifterna lagras i avsedd cms hos leverantör som tillhandahåller tjänsten för Love it Communications AB och som säkerställt säkerhet kring teknik och hantering av personuppgifter som följer GDPR. Mellan parter finns ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättat.

Love it Communication AB´s Nyhetsbrev
När du registrerar dig för Love it Communications nyhetsbrev så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn och e-postadress. Dina lämnade personuppgifter raderar vi från Love it Communication AB´s hemsida och lagrar istället dessa i vår nyhetsbrevtjänst hos leverantör och som säkerställt säker teknik och lagring som följer GDPR.

Uppdatering av policy
Denna policy kan komma att ändras eller kompletteras vid behov och det är därför bra att återkommande gå igenom policyn. Längst ner på sidan anges vilka datum policyn har uppdaterats.

Kontaktuppgifter
Vid synpunkter, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Jai Thornell
0735-344 550
jai@loveit.se

Den som anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot dataskyddsförordningen GDPR har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsmyndigheten.

GDPR senast uppdaterad 2018-05-18

GDPR senast uppdaterad 2022-05-19

Integritetspolicy för Love it Communications AB

Allmänt
Love it Communications AB är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Denna policy anger vilka uppgifter Love it Communications AB samlar in, hur de hanteras och vad de används till.

Uppgifter som omfattas av denna policy
Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Det spelar ingen roll om uppgifterna tillhör en privatperson eller en person i en yrkesroll.

När samlas uppgifterna in och vilka uppgifter sparas?
Love it Communications AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Det kan till exempel innebära att de krävs för att kunna uppfylla ett avtal med, eller en begäran från, den som får sina uppgifter registrerade. Love it Communications AB samlar själva inte in ytterligare information om den registrerade än den som den registrerade själv anger. De uppgifter som är obligatoriska att lämna vid en beställning i webbshopen märks särskilt ut och en beställning går inte att genomföra om de inte fyllts i. Övriga uppgifter sparas endast om den registrerade frivilligt fyllt i dem.

Love it Communications AB samlar normalt sett in de personuppgifter som framgår när du (fysisk eller juridisk person):

 • registrerar dig som kund i vår webshop eller digitala utbildningsplattform (avtal)

 • ingår avtal med Love it Communications AB, till exempel som kund eller leverantör (avtal)

 • anmäler dig till prenumerationstjänst för till exempel nyhetsbrev (samtycke)

 • besöker oss på Love it Communications AB, söker kontakt med oss i övrigt

  eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. (samtycke)

Ändamål med att spara uppgifterna
Love it Communications AB är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss enligt ovan. Då godkänner du även att Love it Communications AB lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service. Uppgifterna sparas även för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen. Love it Communications AB kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

I det fall du kontaktar oss men inte räknas som kund enligt stycket ovan, används dina uppgifter endast för de ändamål som uppgifterna lämnats för. Det kan till exempel röra förfrågningar, intresseanmälningar eller deltagande i enkäter och undersökningar.

Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Love it Communications AB.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan inkludera leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och kreditkortsbetalning i webshopen. När det gäller betalningsfunktionen i webshopen är kommunikationen till Payson krypterad.

De IT-system Love it Communications AB använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

Hur länge sparas uppgifterna?Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Uppgifterna från kursanmälan lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 6 månader. Intresseanmälningar lagras enbart under kontakttid med den intresserade av viss kurs/utbildning och raderas sedan inom 3 månader såvida inte den som visat intresset själv vill att vi sparar längre tid. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas. Bilder som används på Love it Communication AB ́s hemsida används efter skriftligt samtycke. Inköpta licenserade bilder återges med tillstånd av Shutterstock.

Dina rättigheter
Den vars personuppgifter samlats in har årligen rätt att få ett utdrag från Love it Communications AB som visar vilken information vi lagrat om dig och hur informationen används. En sådan begäran ska vara skriftlig. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade i det fall felaktiga uppgifter har registrerats. Love it Communications AB vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och användning samt för att undvika incidenter.

Den vars personuppgifter finns registrerade hos Love it Communications AB har rätt att begära överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som den registrerade lämnat medvetet och aktivt samt information som tillkommit av den registrerades verksamhet. Begäran ska vara skriftlig.

Länkar och sociala medier
Alla besökare bör vara medvetna om att våra webbplatser kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

 

Cookies

Allmänt
Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

 • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)

 • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information

 • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och

  därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas

 • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes

  transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till

  webbplatsen och annonsnätverken

 • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa

  innehållet och reklamen på besökta webbplatser, till dessa beteenden.

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.

Väljer du att inte ta emot cookies alls kan det påverka hur webbplatsen fungerar i din webbläsare.

Google har utvecklat en plugin för de vanligaste webbläsarna som gör att det går påverka att Google Analytics inte loggar och sparar information om besökaren på en webbplats. Om du inte vill att Google Analytics ska få spara information om ditt besök, kan du hämta och installera denna plugin under denna

länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Love it Communications AB ́s hemsida
På denna webbplats används cookies för att mäta trafik och med hjälp av webbtjänsten ”Google Analytics” som använder cookies samlas besöksstatistik på webbplatsen in. Denna information används sedan i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. Webbplatsen använder också

temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Notera att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för användaren och för att möjliggöra full funktionalitet.

Love it Communication AB ́s webbshop
På denna sida används sessionskakor för Artikelmenyn. Det kan också förekomma tredjepartskakor från Google för besöksstatistik i Google Analytics beroende på uppsättning.

En sessionskaka skapas då en besökare är inne på en av våra webbsidor. Den lagras då temporärt i besökarens dators. Sessionskakan försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information såsom postadress eller namn kommer att sparas om besökaren.

Webbshopen använder cookies för att hantera inloggade användare och deras varukorgar. Den information som sparas i cookies beror på om du som användare är inloggad eller ej.

Love it Communication AB ́s digitala utbildningsplattform

På denna sida registrerar kund nödvändiga uppgifter såsom förnamn, efternamn, e- postadress samt unikt lösenord för åtkomst av sin beställda kurs, program eller utbildning på distans. Uppgifterna lagras i avsedd cms hos leverantör som tillhandahåller tjänsten för Love it Communications AB och som säkerställt säkerhet kring teknik och hantering av personuppgifter som följer GDPR. Mellan parter finns ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättat.

Love it Communication AB ́s Nyhetsbrev
När du registrerar dig för Love it Communications nyhetsbrev så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn och e- postadress. Dina lämnade personuppgifter raderar vi från Love it Communication AB ́s hemsida och lagrar istället dessa i vår nyhetsbrevtjänst hos leverantör och som säkerställt säker teknik och lagring som följer GDPR.

Uppdatering av policy
Denna policy kan komma att ändras eller kompletteras vid behov och det är därför bra att återkommande gå igenom policyn. Längst ner på sidan anges vilka datum policyn har uppdaterats.

Kontaktuppgifter
Vid synpunkter, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Jai Thornell 0735-344 550 jai@loveit.se

Den som anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot dataskyddsförordningen GDPR har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsmyndigheten.

GDPR senast uppdaterad 2022-05-19