Priser och villkor

Hyposyntesterapeut
Hela utbildningen till Hyposyntesterapeut är på ca 1 år – totalt 8 tillfällen. Priset är totalt 29 000kr. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Kostnader för boende och mat tillkommer och betalas utöver kurspriset av den enskilde kursdeltagaren (se hemsidan).

Soul Manifestation Coach
Utbildningen/programmet löper över 1 år. Priset är 18 900kr. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Retreat samt kurslitteratur ingår inte i priset.

Soul Mediumistic Re:connection
Programmet består av 4 helger, fördelade över 7-9 månader. Priset är 14 900kr. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Kostnader för boende och mat tillkommer och betalas utöver kurspriset av den enskilde kursdeltagaren (se hemsidan).

Hypnos med tidigare liv-terapi
Utbildningen består av 4 helger, fördelade över 2 terminer (ca 7-9 månader). Priset är 13 900kr. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Kostnader för boende och mat tillkommer och betalas utöver kurspriset av den enskilde kursdeltagaren (se hemsidan).

Attraktionslagen på riktigt – praktik och integration
Utbildningen består av 3 st fristående moduler. Priset för enskild modul är 3 995kr men vid samtidig bokning av samtliga moduler är priset 10 995kr. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Boende och mat ingår i detta pris.

Soul Release
Utbildningen består av 4 helger fördelade över ca 6 månader. Pris 15 900. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Kostnader för boende och mat tillkommer och betalas utöver kurspriset av den enskilde kursdeltagaren (se hemsidan).

Spirituell Coach
Utbildningen består av 4 helger under ca 7-9 månader. Priset är 15 800kr. För företag (enskild firma, handelsbolag, Ekonomisk Förening och Aktiebolag tillkommer 25% på priset). Kostnader för boende och mat tillkommer och betalas utöver kurspriset av den enskilde kursdeltagaren (se hemsidan).

Övriga kurser och utbildningar (även webbprogram/kvällscirklar/retreater)
Priset för enstaka helgkurser/webbprogram/kvällscirklar/retreater varierar  – se respektive sida för pris. Angivna priser avser privatperson. För företag (enskild firma, handelsbolag och AB tillkommer 25% på priset). Faktura skickas för webbprogram när din kursanmälan inkommit. För helgkurs/kvällscirkel så får du fakturan samma månad som helgkurs/kvällscirkel startar.

Villkor
I förekommande fall kan anmälningsavgift faktureras vid kursanmälan och utgör då en del av den totala kurs-/utbildnings-/programkostnaden. Kurslitteratur, frukost, lunch, middag och boende ingår ej i kurspriset utan tillkommer utöver för varje enskild kursdeltagare. Se respektive kurs/utbildning för aktuellt pris. Betalning för boende och mat kan ej månadsbetalas. För pris för boende och mat, se respektive kurs/utbildning.

Ångerrätt
Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt räknat från det datum då din anmälan till kurs/utbildning har inkommit till oss. Önskar du nyttja ångerrätten och avboka så ska detta ske skriftligt till oss. Som avbokningsdag räknas det datum då Love it via e-post eller vanlig post mottager avbokningen. Skriv vilken kurs/utbildning som din avbokning gäller samt fullständigt namn och telefonnummer. Du kan också använda denna ångerblankett.

Från det att tidsfristen för ångerrätt löpt ut är anmälan bindande. Observera också att ångerrätten endast gäller privatpersoner, ej företag. För företag är anmälan bindande från det att den inkommit.

Om din anmälan till kurs/utbildning inkommer med mindre än 14 dagar till utbildningsstart och du önskar använda dig av ångerrätten, så godkänner du med dessa villkor, ett samtycke till att Love it har rätt att debitera dig en proportionell andel av avgiften som motsvarar 25 % av hela kurs-/utbildnings-/programavgiften samt, i förekommande fall, hela eventuella kostnaden för boende och mat. Om du, efter godkännande av oss, anmält dig till kurs/utbildning och antagits efter det att kurs/utbildning startat, och du önskar använda dig av ångerrätten, debiteras du 30% av hela kurs-/utbildnings-/programavgiften samt hela eventuell kostnad för boende och mat.

Avbokning/paus pga sjukdom eller olycka
Vid oförutsedd olycka eller sjukdom som inträffar före start och som innebär att du inte kan delta vid utbildningstillfället, så krävs att du skickar in ett läkarintyg som intygar att du är förhindrad att delta för att du ska slippa betalningsskyldighet.

Vid olycka eller sjukdom som uppkommer under pågående kurs/utbildning och som gör att du behöver pausa, så får du tillgodoräkna dig innestående belopp och ta igen missad utbildning vid senare tillfälle. Om du tvingas avbryta utbildning pga längre tids sjukdom, så krävs det att du skickar in läkarintyg som styrker att du inte kan fullfölja samt anledningen till att kursen/utbildningen ej kan fullföljas. Eventuell förinbetald avgift för kommande utbildningsperiod som ej kan nyttjas, återbetalas då i sin helhet. Betald, avklarad utbildning fram till första sjukdag återbetalas ej.

Övrig avbokning
För all annan övrig avbokning och som ej har giltiga skäl enligt ovan, gäller följande: Som avbokningsdag räknas det datum då vi via post eller mejl mottager din avbokning. Om avbokning sker efter att ångerrättstiden löpt ut och avbokning inkommer med mer än 6 veckor tills kursens/utbildningens start, så debiteras du 25% av kursens/utbildningens totala pris.

Inkommer avbokningen med mindre än 6 veckor till kursens/utbildningens start, så debiteras du 50% av kursens/utbildningens totala pris. Om avbokning sker under pågående kurs/utbildning så debiteras du 80% av kursens/utbildningens totala pris. All avbokning ska ske skriftligen. Vi gör inga undantag från dessa villkor! För företag är anmälan bindande och kan ej sägas upp.

I det fall du önskar delbetala direkt till Love it, så kan vi komma att göra en kreditupplysning på dig som privatperson. Vid delbetalning (exempelvis månadsbetalning) till Love it tas en administrationskostnad ut med 25 kr/faktura Om vi behöver påminna om betalning tar vi ut en påminnelseavgift på 60kr. Vid utebliven betalning skickas förfallet belopp SAMT hela din ev resterande skuld för din kurs/utbildning till inkasso. 

Vid för få anmälningar kan kurs/program/utbildning komma att ställas in. Inbetalda avgifter återbetalas då i sin helhet. Du är själv ansvarig för att ta dig till och från kursgård där aktuell kurs/utbildning sker. Vid överenskommelse så är vi behjälpliga med transport till och från tåg eller buss.

Ordningsregler
Angivna kurstider gäller och ska hållas om annat inte meddelas (vi kan inte ta hänsyn till individuella behov för exempelvis flyg eller tåg). Under vistelse på Love it och/eller annan kursgård där kurs/utbildning sker, får ingen alkohol eller andra droger medtagas eller förtäras. Nya, intima relationer mellan elever bör ej inledas så länge man är elev på Love it. Olämpligt etiskt och moraliskt förhållningssätt (kränkande eller på annat sätt olämpligt beteende) mot andra elever eller lärare accepteras inte. Den som bryter mot någon av dessa regler kan komma att stängas av från kursverksamheten omedelbart vilket också kan innebära att man ej får deltaga i resterande kurs/kurser. Inbetald kurs-/utbildningsavgift återbetalas ej och betalningsskyldighet för resterande del av kursen/utbildningen gäller d v s 80% av kursens/utbildnings totalpris ska betalas. 

Varor som böcker, cd´s och smycken!
Retur kan endast göras av oanvända, oskadade varor. Returfrakt betalas av köparen. Belopp återbetalas först efter att varan granskats och godkänts som oanvänd och oskadad. Vid retur ska köparen se till att varorna är väl förpackade så att de inte kan skadas vid frakt.

Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som Love it inte råder över och som förhindrar Love it att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar Love it från fullgörelse av dess skyldigheter inklusive nedsättning av avgifter, skadestånd eller återbetalning. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

Övrigt
Vi rekommenderar att du skriver ut eller sparar dessa villkor i samband med att du gör din kursanmälan.

Villkoren har uppdaterats senast 2023-09-13-

Integritetspolicy för Love it Communications AB

Allmänt
Love it Communications AB är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Denna policy anger vilka uppgifter Love it Communications AB samlar in, hur de hanteras och vad de används till.

Uppgifter som omfattas av denna policy
Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Det spelar ingen roll om uppgifterna tillhör en privatperson eller en person i en yrkesroll.

När samlas uppgifterna in och vilka uppgifter sparas?
Love it Communications AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Det kan till exempel innebära att de krävs för att kunna uppfylla ett avtal med, eller en begäran från, den som får sina uppgifter registrerade. Love it Communications AB samlar själva inte in ytterligare information om den registrerade än den som den registrerade själv anger. De uppgifter som är obligatoriska att lämna vid en beställning i webbshopen märks särskilt ut och en beställning går inte att genomföra om de inte fyllts i. Övriga uppgifter sparas endast om den registrerade frivilligt fyllt i dem.

Love it Communications AB samlar normalt sett in de personuppgifter som framgår när du (fysisk eller juridisk person):

 • registrerar dig som kund i vår webshop eller digitala utbildningsplattform (avtal)

 • ingår avtal med Love it Communications AB, till exempel som kund eller leverantör (avtal)

 • anmäler dig till prenumerationstjänst för till exempel nyhetsbrev (samtycke)

 • besöker oss på Love it Communications AB, söker kontakt med oss i övrigt

  eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. (samtycke)

Ändamål med att spara uppgifterna
Love it Communications AB är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss enligt ovan. Då godkänner du även att Love it Communications AB lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service. Uppgifterna sparas även för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen. Love it Communications AB kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

I det fall du kontaktar oss men inte räknas som kund enligt stycket ovan, används dina uppgifter endast för de ändamål som uppgifterna lämnats för. Det kan till exempel röra förfrågningar, intresseanmälningar eller deltagande i enkäter och undersökningar.

Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Love it Communications AB.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. Det kan inkludera leverantörer för att hantera transporten av beställda produkter och kreditkortsbetalning i webshopen. När det gäller betalningsfunktionen i webshopen är kommunikationen till Payson krypterad.

De IT-system Love it Communications AB använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

Hur länge sparas uppgifterna?Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Uppgifterna från kursanmälan lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 6 månader. Intresseanmälningar lagras enbart under kontakttid med den intresserade av viss kurs/utbildning och raderas sedan inom 3 månader såvida inte den som visat intresset själv vill att vi sparar längre tid. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas. Bilder som används på Love it Communication AB ́s hemsida används efter skriftligt samtycke. Inköpta licenserade bilder återges med tillstånd av Shutterstock.

Dina rättigheter
Den vars personuppgifter samlats in har årligen rätt att få ett utdrag från Love it Communications AB som visar vilken information vi lagrat om dig och hur informationen används. En sådan begäran ska vara skriftlig. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade i det fall felaktiga uppgifter har registrerats. Love it Communications AB vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och användning samt för att undvika incidenter.

Den vars personuppgifter finns registrerade hos Love it Communications AB har rätt att begära överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som den registrerade lämnat medvetet och aktivt samt information som tillkommit av den registrerades verksamhet. Begäran ska vara skriftlig.

Länkar och sociala medier
Alla besökare bör vara medvetna om att våra webbplatser kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

 

Cookies

Allmänt
Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

 • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)

 • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information

 • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och

  därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas

 • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes

  transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till

  webbplatsen och annonsnätverken

 • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa

  innehållet och reklamen på besökta webbplatser, till dessa beteenden.

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.

Väljer du att inte ta emot cookies alls kan det påverka hur webbplatsen fungerar i din webbläsare.

Google har utvecklat en plugin för de vanligaste webbläsarna som gör att det går påverka att Google Analytics inte loggar och sparar information om besökaren på en webbplats. Om du inte vill att Google Analytics ska få spara information om ditt besök, kan du hämta och installera denna plugin under denna

länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Love it Communications AB ́s hemsida
På denna webbplats används cookies för att mäta trafik och med hjälp av webbtjänsten ”Google Analytics” som använder cookies samlas besöksstatistik på webbplatsen in. Denna information används sedan i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. Webbplatsen använder också

temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Notera att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för användaren och för att möjliggöra full funktionalitet.

Love it Communication AB ́s webbshop
På denna sida används sessionskakor för Artikelmenyn. Det kan också förekomma tredjepartskakor från Google för besöksstatistik i Google Analytics beroende på uppsättning.

En sessionskaka skapas då en besökare är inne på en av våra webbsidor. Den lagras då temporärt i besökarens dators. Sessionskakan försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information såsom postadress eller namn kommer att sparas om besökaren.

Webbshopen använder cookies för att hantera inloggade användare och deras varukorgar. Den information som sparas i cookies beror på om du som användare är inloggad eller ej.

Love it Communication AB ́s digitala utbildningsplattform

På denna sida registrerar kund nödvändiga uppgifter såsom förnamn, efternamn, e- postadress samt unikt lösenord för åtkomst av sin beställda kurs, program eller utbildning på distans. Uppgifterna lagras i avsedd cms hos leverantör som tillhandahåller tjänsten för Love it Communications AB och som säkerställt säkerhet kring teknik och hantering av personuppgifter som följer GDPR. Mellan parter finns ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättat.

Love it Communication AB ́s Nyhetsbrev
När du registrerar dig för Love it Communications nyhetsbrev så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn och e- postadress. Dina lämnade personuppgifter raderar vi från Love it Communication AB ́s hemsida och lagrar istället dessa i vår nyhetsbrevtjänst hos leverantör och som säkerställt säker teknik och lagring som följer GDPR.

Uppdatering av policy
Denna policy kan komma att ändras eller kompletteras vid behov och det är därför bra att återkommande gå igenom policyn. Längst ner på sidan anges vilka datum policyn har uppdaterats.

Kontaktuppgifter
Vid synpunkter, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Jai Thornell 0735-344 550 jai@loveit.se

Den som anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot dataskyddsförordningen GDPR har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsmyndigheten.

GDPR senast uppdaterad 2022-05-19